นางสาวฤทัย พานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแปล (Translation)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวฤทัย พานิช