ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา