ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ซิริเขตรกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สื่อ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ซิริเขตรกรณ์