ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู