ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไอศกรีม โยเกิร์ต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา