นายธวัชชัย ทำทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธวัชชัย ทำทอง