ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กอบกาญจน์  วิเศษรัมย์