นางสาวธนาวรรณ พิณะเวศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธนาวรรณ พิณะเวศน์