ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาพร กุณฑลเสพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบกราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์. สีธรรมชาติและสิ่งทอ. ภาพถ่ายและมีเดีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาพร กุณฑลเสพย์