ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ