นางสาวภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการองค์การ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ