อาจารย์สุริยา คำกุนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษา,คติชน,วรรณกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุริยา  คำกุนะ