ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ วรรณโล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ วรรณโล