นางสาวธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์