อาจารย์ขวัญจิรา เจียนสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปกรรม, จิตรกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ขวัญจิรา  เจียนสกุล