นางสาวศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Machine Learning

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ