ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน,พลศาสตร์ของไหล,ฟิสิกส์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์