ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี นุสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี นุสิทธิ์