อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชุมชนเข็มแข็ง, ความเหลี่ยมล้ำ, เศรษฐกิจฐานราก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ