ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา อุทัยดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา อุทัยดา