นางสาวโศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มลพิษสิ่งแวดล้อม ทางอากาศและทางน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวโศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข