นางสาววีรนุช คฤหานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โพลีเมอร์ลอกแบบโมเลกุล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววีรนุช คฤหานนท์