อาจารย์วัชราภรณ์​ อารีรัตนศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริการ​,บริหารธุรกิจ​,การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วัชราภรณ์​ อารีรัตนศักดิ์