ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 3.พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย