อาจารย์วุฒิศักดิ์ คุณุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตวัคซีน, อนูชีววิทยา,การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วุฒิศักดิ์ คุณุ