อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา