อาจารย์อรทัย ศรีวิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อรทัย  ศรีวิพัฒน์