ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์