อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทำแห้ง แป้งทนย่อย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล