นางสาวอนงค์รัตน์ รินแสงปิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอนงค์รัตน์ รินแสงปิน