ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฎา เมธีโภคพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเมืองและการปกครอง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฎา เมธีโภคพงษ์