อาจารย์ยุภา คำตะพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยุภา คำตะพล