ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี