นายสรวิศ สอนสารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสรวิศ สอนสารี