นางสาวกนกวรรณ กันยะมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Cryptography Technology,Key recovery,Information Security

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนกวรรณ กันยะมี