รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายมหาชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม