นายเอกพงศ์ สุริยงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเอกพงศ์ สุริยงค์