ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา วชิระวงศกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Health risk assessment

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา วชิระวงศกร