อาจารย์พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภูมิปัญญา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์