นางสาวพรชนก บุญลับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลินทรีย์ย่อยสลายพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพรชนก บุญลับ