ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  นะเที่ยง