ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พัวรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data Mining

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พัวรุ่งโรจน์