อาจารย์ผกามาศ ปะระทัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแพทย์แผนไทย สมุนไพร ผู้สูงอายุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ผกามาศ ปะระทัง