ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารุ่ง ตันตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารุ่ง ตันตระกูล