ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบ ศิลปกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป