นายปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการทางวัฒนธรรม แขนงการจัดการทางการแสดง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล