อาจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา,สำรวจ,ภูมิสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล