นายวิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Difference equation

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ