นางสาวพิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์การเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ