ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ฟิสิกส์ 2.ฟิสิกส์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล